Regulamin programu partnerskiego

Regulamin Programu Partnerskiego: Zostań naszym Ambasadorem

Poniższy Regulamin zawiera zestaw zasad obowiązujących wszystkich Partnerów Programu Partnerskiego Zostań naszym Ambasadorem. Jego akceptacja i przestrzeganie jest koniecznym warunkiem osiągnięcia
korzyści wynikających z podjętej na jego mocy współpracy ze sklepem wonneziele.pl

§ 1. Definicje
● Program Partnerski Zostań naszym Ambasadorem – zasady programu znajdujące się pod adresem https://wonneziele.pl/zostan-naszym-ambasadorem/
● Produkty – produkty znajdujące się w ofercie sklepu wonneziele.pl pod adresem https://wonneziele.pl/ objęte Programem Partnerskim Zostań naszym Ambasadorem.
● Partner – osoba fizyczna lub prawna uczestnicząca w Programie Partnerskim Zostań naszym Ambasadorem.
● Nowy Klient – Klient, który dokonał zakupów i dokonał płatności w sklepie wonneziele za pomocą spersonalizowanego Linku Partnerskiego.
● Kwota Minimalna – kwota, która pozwala na zlecenie przez Partnera wypłaty Prowizji.
● Link Afiliacyjny – Link prowadzący do sklepu wonneziele.pl.

§ 2. Zasady ogólne
1. Partnerami mogą być osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne, które zaakceptują powyższy Regulamin Programu Partnerskiego Zostań naszym Ambasadorem.
2. Kandydat na Partnera będący osobą fizyczną może przystąpić do programu na warunkach określonych poniżej, tylko jeżeli posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Uczestnictwo w Programie Partnerskim Zostań naszym Ambasadorem jest bezpłatne i dobrowolne.
4. Partner nie jest pracownikiem ani przedstawicielem sklepu wonneziele.pl. Partner nie ma prawa podpisywać żadnych dokumentów w imieniu sklepu wonneziele.pl i reprezentować siebie i swojej działalności w imieniu firmy afka Agnieszka Fiuk. Partner ma jedynie prawo przedstawiać się jako członek
Programu Partnerskiego Zostań naszym Ambasadorem.
5. Nowi Klienci nie stanowią grupy dotychczasowych Klientów sklepu wonneziele.pl
6. Czas trwania Programu jest nieograniczony.

§ 3. Polecanie Klientów i identyfikacja Partnerów
1. Każdy Partner otrzyma unikalny link zawierający zakodowane systemem MDS imię i nazwisko.
2. Partner będzie zdobywał Nowych Klientów za pomocą Linków Afiliacyjnych – hiperłączy prowadzących do poleceń produktów sklepu wonneziele.pl, zawierający unikalny link.

§ 4. Wynagrodzenie dla Partnera
1. Partnerzy wynagradzani są wyłącznie za zakup produktów z oferty sklepu wonneziele.pl przez poleconych przez nich Nowych Klientów przy użyciu Linku Partnerskiego.
2. Wysokość wynagrodzenia dla Partnerów wynosi odpowiednio 10% wartości każdego zamówienia dokonanego przez Nowego Klienta.
3. Wynagrodzenie naliczane jest w momencie opłacenia przez Nowego Klienta zamówienia w sklepie wonneziele.pl
4. Partner ma prawo do prowizji obowiązujących w dniu dokonania transakcji.
5. Partner nie jest wynagradzany za polecanie i zdobywanie nowych Partnerów Programu Partnerskiego Zostań naszym Ambasadorem. Rejestracja w Programie Partnerskim Zostań naszym Ambasadorem jest bezpłatna i dobrowolna.
6. Stan konta Partnera zawierający sumę należnych Prowizji znajduje się w Panelu Klienta Programu Partnerskiego Zostań naszym Ambasadorem.
7. Prowizje wypłacane są Partnerowi w chwili, gdy osiągnąone Kwotę Minimalną 100 zł. Wypłata następuje w formie przelewu na wskazane przez Partnera konto bankowe nie częściej niż raz w miesiącu, w odstępie co najmniej 30 dni.
8. W celu wypłacenia Prowizji, Partner będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej wystawia firmie afka Agnieszka Fiuk rachunek na odpowiednią kwotę widoczną w Panelu Klienta Programu Partnerskiego Zostań naszym Ambasadorem. Partner będący osobą
fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub osobą prawną, wystawia odpowiednią fakturę.

§ 5. Metody promocji sklepu wonneziele.pl
1. Partner jest odpowiedzialny za wszystkie materiały, które pojawią się na jego stronach lub w jego materiałach promocyjnych. Wonneziele.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści dotyczące dowolnego aspektu jego produktów opublikowanych poza firmową witryną.
2. Jeśli Partner umieszcza w swoich materiałach cenę produktów występujących w ofercie sklepu wonneziele.pl jest zobowiązany uaktualniać ją na bieżąco do stanu faktycznego zgodnie z aktualnie prezentowanymi cenami w sklepie wonneziele.pl
3. Partner jest obowiązany znać uregulowania prawne dotyczące reklamy i świadczenia usług drogą elektroniczną.
4. Partner nie może promować sklepu wonneziele.pl na stronach, które łamią prawo, na stronach z materiałami pornograficznymi, nielegalnym oprogramowaniem, nielegalną muzyką lub innych, których treść lub forma mogą zaszkodzić dobremu imieniu firmy.
5. Partner zobowiązany jest formułować wszelkie komunikaty dotyczące oferty sklepu wonneziele.pl prezentowanej w ramach Programu Partnerskiego SZostań naszym Ambasadorem (w szczególności mailingi, treści na stronach www Partnera służące działaniom w ramach Programu Partnerskiego Zostań naszym Ambasadorem, treść korespondencji e-mail przesyłanej w ramach realizacji przez Partnera działań w zakresie Programu Partnerskiego Zostań naszym Ambasadorem) w sposób nie pozostawiający wątpliwości, iż treść zawarta w tych komunikatach pochodzi od Partnera, nie bezpośrednio od sklepu wonneziele.pl.
6. Partner nie będzie promował produktów na grupach dyskusyjnych, forach i innych publicznych miejscach, których nie jest właścicielem w sposób niezgodny z regulaminem takiego miejsca lub wywołujący uzasadniony sprzeciw jego uczestników lub właścicieli.

§ 6. Bezpieczeństwo danych Partnera i jego Klientów
1. Wszelkie zmiany danych osobowych i dot. konta bankowego Partnera wymagają dokonania zmian przez Partnera.
2. Zmiana danych nie może prowadzić do wprowadzenia w błąd lub zmiany Partnera.
3. Bieżące dane dotyczące Partnera i stanu jego konta wyświetlane na stronach Programu Partnerskiego Zostań naszym Ambasadorem muszą być zgodne z prawdą. Sklep wonneziele.pl nie musi dochodzić ich poprawności.
4. Sklep wonneziele.pl dopełni wszelkich starań, aby zabezpieczyć spójność i treść baz danych.
5. Publikowanie i rozpowszechnianie informacji wysyłanych Partnerowi oraz dostępnych w Panelu Programu Partnerskiego Zostań naszym Ambasadorem jest niedozwolone.

§ 7. Reprezentacja
1. Partner będzie starannie promował markę wonneziele.pl biorąc pod szczególną uwagę aktualność prezentowanych przez siebie informacji.
2. Partner nie będzie obiecywał żadnemu potencjalnemu lub Nowemu Klientowi oferty innej, niż dostępna w ramach oferty sklepu wonneziele.pl

§ 8. Dezaktywacja konta Partnera
1. Nieprzestrzeganie zasad powyższego Regulaminu będzie skutkowało dezaktywacją konta.
2. Podjęcie przez Partnera jakichkolwiek działań ocenionych przez sklep wonneziele.pl jako szkodliwe dla wyników sprzedażowych oraz jego dobrego imienia może być podstawą do natychmiastowego usunięcia konta Partnera.
3. Uruchomienie przez Partnera działalności konkurencyjnej wobec sklepu wonneziele.pl wiąże się z natchmiastowym skasowaniem konta Partnera bez zachowania naliczonych prowizji.
4. Na zdezaktywowane konto nie wpływają żadne nowe środki. Dotychczas zebrane nie mogą zostać wypłacone.
5. Partner może zakończyć współpracę w Programie Partnerskim Zostań naszym Ambasadorem wysyłając do sklepu wonneziele.pl pisemną prośbę o dezaktywację konta. W innym przypadku konto Partnerskie zachowuje bezterminową ważność od początku nawiązania współpracy przez Partnera.
6. Dezaktywacja konta w Programie Partnerskim Zostań naszym Ambasadorem i zobowiązań Partnera nie blokuje w przyszłości możliwości wznowienia współpracy.
7. Partner ma prawo zgłosić się do sklepu wonneziele.pl o ponowne aktywowanie konta.

§ 9. Zmiany regulaminu.
1. Obowiązujący Regulamin Programu Partnerskiego Zostań naszym Ambasadorem łącznie z bieżącymi zmianami publikuje się na stronie https://wonneziele.pl/regulamin-programu-partnerskiego.
2. O zmianach Regulaminu oraz o zmianach Prowizji, zespół wonneziele.pl będzie powiadamiał Partnerów drogą elektroniczną, na wskazany przez Partnerów w Formularzu Rejestracyjnym adres e-mail.
3. Partner wyraża zgodęna otrzymywanie informacji dotyczących Programu Partnerskiego Zostań naszym Ambasadorem na podany w Formularzu Rejestracyjnym adres e-mail od sklepu wonneziele.pl.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.